Adoracja i uwielbienie z modlitwą o ewangelizacje

ADORACJA Z MODLITWĄ W INTENCJI EWANGELIZACJI

1 października 2014 roku, w ramach Tygodnia z Ewangelią, odbyła się w naszym kościele, modlitwa wspólnot w intencji ewangelizacji. Poniżej umieszczamy teksty Słowa Bożego, którymi modliliśmy się podczas adoracji.

Wystawienie Najświętszego Sakramentu Pieśń

Modlitwa kapłana

1. Jezus posłany by głosić Ewangelię (Łk 4,14-22): prowadzi Lucyna

Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego.

MODLITWA SERCA, UWIELBIENIE SPONTANICZNE – NAWIĄZANIE DO FRAGMENTU PISMA ŚW

2. Jezus powołuje Apostołów do głoszenia Ewangelii (Mt 10,1-7): prowadzi Marta

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie.

MODLITWA SERCA, UWIELBIENIE SPONTANICZNE – NAWIĄZANIE DO FRAGMENTU PISMA ŚW

3. Jezus posyła uczniów, tam, dokąd sam zamierzał się udać (Łk 10,1-9) prowadzi Bożena

Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże.

MODLITWA SERCA, UWIELBIENIE SPONTANICZNE – NAWIĄZANIE DO FRAGMENTU PISMA ŚW

4. Jezus posyła uczniów na krańce świata (Mt 28,16-20): prowadzi Mateusz

Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

MODLITWA SERCA, UWIELBIENIE SPONTANICZNE – NAWIĄZANIE DO FRAGMENTU PISMA ŚW

5. Ewangelia Marka. (16, 15-18): prowadzi Kasia

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie.

MODLITWA SERCA, UWIELBIENIE SPONTANICZNE – NAWIĄZANIE DO FRAGMENTU PISMA ŚW

6.Mk 8, 34-35 prowadzi Zosia

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: "Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! 35 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.

MODLITWA SERCA, UWIELBIENIE SPONTANICZNE – NAWIĄZANIE DO FRAGMENTU PISMA ŚW

7. J 14, 23-26 prowadzi Grzegorz

"Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.

To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem

MODLITWA SERCA, UWIELBIENIE SPONTANICZNE – NAWIĄZANIE DO FRAGMENTU PISMA ŚW

8. Dz 1, 4-8 prowadzi Ania

A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:
"Słyszeliście o niej ode Mnie - [mówił] - Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym". Zapytywali Go zebrani: "Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?"Odpowiedział im: "Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi".

MODLITWA SERCA, UWIELBIENIE SPONTANICZNE – NAWIĄZANIE DO FRAGMENTU PISMA ŚW

9. J (20, 21b-23): prowadzi Marek

„Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”

MODLITWA SERCA, UWIELBIENIE SPONTANICZNE – NAWIĄZANIE DO FRAGMENTU PISMA ŚW, A TAKŻE DO DZIĘKCZYNIENIA ZA KAPŁANÓW, PROŚBA O NOWE POWOŁANIA, DZIĘKCZYNIENIE ZA SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA I MIŁOSIERDZIE BOŻE

10. Zakończenie adoracji błogosławieństwo